ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី១៥) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ៧,២៧៧ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ០៧ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនបងប្អូនកម្មករនិយិជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល (លើកទី១៥)ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ៧,២៧៧ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ០៧ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ខាងក្រោមនេះ៖