លិខិតជូនដំណឹង អំពី ការរំលាយកិច្ចសន្យា និងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិផ្សេងៗរបស់លោក គង់ សុខសាន្ត

រាជធានីភ្នំពេញ ​៖ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ លោក គង់ សុខសាន្ត (ហៅអ៊ី ជួអេ ឬ ចាន់ណា សុភារ៉ា) បានចេញសេចក្តី​ជូ​ន​ដំណឹង អំពី ការរំលាយកិច្ចសន្យា និងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំ​​ណឹ​ងខាងក្រោមនេះ៖