ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូ​​​នដំណឹងពីការអនុញ្ញាតឱ្យជនបរទេ​​​សត្រលប់ចូលប្រទេសជប៉ុនវិញ ក្រោ​​​មហេតុផលមនុស្សធម៌ និង ” កា​​​​​​​លៈទេសៈលើកលែងពិសេស “

ប្រទេសជប៉ុន ៖ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០  ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន  បានចេញសេចក្តីប្រកាស  ជូ​ន​​​​​ដំណឹងពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន  ស​ម្រេ​ចឱ្យជនបរទេស  ដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន  (Status of Res​ide​n​c​e​)​  ហើយបានចេញទៅក្រៅប្រទេស  “ជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលវិញ Re-Entry Permit”  អា​​​ចត្រឡប់ចូលប្រទេសជប៉ុនវិ​ញ​បា​​​​ន​​​។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានចេញក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ៖