អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រា​ក់​ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩