ព័ត៌មានជាតិ ដោយ លោកគង់ សុខហេង 085 874 649

វិធានការរដ្ឋបាល របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តវិធានការរដ្ឋបា​ល ដោយផ្អាកសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងការជួបជុំជាលក្ខណៈឯកជន រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

សូមអានលិខិតសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញខាងក្រោមនេះ៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *